อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นายชัยภัทร โนจิตร

ตำแหน่ง : นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

นายอธิวัชร สังข์จันทราพร

ตำแหน่ง : นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

นายวรยุทธ ต๊ะแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

น.ส.มาลัยรัตน์ สว่างรัตนกุล

ตำแหน่ง : นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)