workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 03:41:12 (1 hour ago)
 • 1115 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 23:15:22 (5 hours ago)
 • 155 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 23:14:44 (5 hours ago)
 • 127 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 15:25:03 (13 hours ago)
 • 130 เข้าชม

งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 15:25:09 (13 hours ago)
 • 164 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 15:27:38 (13 hours ago)
 • 205 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 16:46:33 (12 hours ago)
 • 150 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 1

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 03:50:19 (1 day ago)
 • 122 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-11 14:19:41 (4 days ago)
 • 121 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-07 05:40:00 (1 week ago)
 • 71 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-14 16:54:00 (1 day ago)
 • 594 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 01:01:23 (4 hours ago)
 • 498 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-15 00:45:36 (1 day ago)
 • 507 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-14 07:56:53 (1 day ago)
 • 428 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อปท. กับการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:07:52 (6 hours from now)
 • 1293 เข้าชม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:07:14 (6 hours from now)
 • 1188 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:07:27 (6 hours from now)
 • 1560 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 หรือ GIS Day 2015 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:08:07 (6 hours from now)
 • 1423 เข้าชม

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558

เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา"

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:08:20 (6 hours from now)
 • 1350 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และโครงการวิจัยผ่อดีดี (PODD)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-12-16 12:08:34 (6 hours from now)
 • 1394 เข้าชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชน

อ่านรายละเอียด...