workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 10:59:25 (5 hours from now)
 • 448 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 GISTNORTH ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่ โดยรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุสาธารณภัย เเละภัยพิบัติสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หลักการของอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อนในภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่า การควบคุมการบินของ UAV ในประเทศไทยเเละความถูกต้องของการทำเเผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบ UAV เเละการฝึกบินภาคสนาม เเละการประมวลผลภาพตรวจจับความร้อน ร่วมจัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เเละสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เเละPoladrone Thailand

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 12:06:47 (6 hours from now)
 • 1203 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 12:29:47 (6 hours from now)
 • 859 เข้าชม

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 11:11:35 (5 hours from now)
 • 943 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันเเห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ ปี 2561 หรือ (GISday 2018)
จุดประการความรู้สู่เยาวชน
 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 11:47:17 (6 hours from now)
 • 985 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561
ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-25 10:39:39 (2 days ago)
 • 1311 เข้าชม

การประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 11:25:03 (5 hours from now)
 • 1654 เข้าชม

กิจกรรม อยากให้น้องลอง "บิน" โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 11:14:25 (5 hours from now)
 • 1366 เข้าชม

กิจกรรม Aerospace Smart School ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 11:26:58 (5 hours from now)
 • 1221 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-27 19:18:21 (10 hours ago)
 • 1181 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-23 16:49:48 (4 days ago)
 • 895 เข้าชม

งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-24 09:10:37 (3 days ago)
 • 805 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-27 05:34:27 (1 day ago)
 • 931 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-17 22:30:23 (1 week ago)
 • 731 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 1

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-17 22:30:22 (1 week ago)
 • 716 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-28 08:53:28 (3 hours from now)
 • 1049 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-27 18:37:52 (11 hours ago)
 • 614 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-25 05:01:41 (3 days ago)
 • 1214 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-24 16:28:59 (3 days ago)
 • 1246 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2021-09-27 08:57:42 (20 hours ago)
 • 1132 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...