workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-18 10:38:10 (1 day ago)
 • 74 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-17 07:38:59 (3 days ago)
 • 24 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-17 07:38:59 (3 days ago)
 • 18 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-17 07:39:00 (3 days ago)
 • 18 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-13 06:17:07 (1 week ago)
 • 13 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-17 23:43:42 (2 days ago)
 • 499 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-18 17:56:11 (1 day ago)
 • 416 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:08:33 (6 hours from now)
 • 446 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:08:07 (6 hours from now)
 • 362 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อปท. กับการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:05:23 (6 hours from now)
 • 1235 เข้าชม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:04:30 (6 hours from now)
 • 1130 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:05:50 (6 hours from now)
 • 1476 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 หรือ GIS Day 2015 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:03:36 (6 hours from now)
 • 1365 เข้าชม

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558

เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา"

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:06:17 (6 hours from now)
 • 1302 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และโครงการวิจัยผ่อดีดี (PODD)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:04:56 (6 hours from now)
 • 1346 เข้าชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:04:03 (6 hours from now)
 • 403 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-08-20 17:06:45 (6 hours from now)
 • 462 เข้าชม

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด...