workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-28 00:32:05 (6 hours from now)
 • 415 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-28 00:31:58 (6 hours from now)
 • 317 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 23:55:11 (6 hours from now)
 • 358 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 23:38:09 (6 hours from now)
 • 280 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อปท. กับการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-28 00:03:50 (6 hours from now)
 • 1205 เข้าชม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 22:37:06 (5 hours from now)
 • 1096 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 22:45:47 (5 hours from now)
 • 1441 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 หรือ GIS Day 2015 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 23:11:38 (5 hours from now)
 • 1328 เข้าชม

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558

เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา"

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-25 08:25:19 (2 days ago)
 • 1281 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และโครงการวิจัยผ่อดีดี (PODD)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 23:03:02 (5 hours from now)
 • 1321 เข้าชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 22:54:31 (5 hours from now)
 • 385 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-06-27 03:24:25 (14 hours ago)
 • 442 เข้าชม

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด...