workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 12:29:29 (5 hours from now)
 • 1254 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 GISTNORTH ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่ โดยรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุสาธารณภัย เเละภัยพิบัติสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หลักการของอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อนในภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่า การควบคุมการบินของ UAV ในประเทศไทยเเละความถูกต้องของการทำเเผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบ UAV เเละการฝึกบินภาคสนาม เเละการประมวลผลภาพตรวจจับความร้อน ร่วมจัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เเละสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เเละPoladrone Thailand

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 13:48:32 (6 hours from now)
 • 1765 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 14:10:39 (6 hours from now)
 • 1259 เข้าชม

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 12:46:57 (5 hours from now)
 • 1433 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันเเห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ ปี 2561 หรือ (GISday 2018)
จุดประการความรู้สู่เยาวชน
 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 13:27:53 (6 hours from now)
 • 1399 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561
ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-29 11:04:59 (3 days ago)
 • 1739 เข้าชม

การประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 13:03:08 (5 hours from now)
 • 2297 เข้าชม

กิจกรรม อยากให้น้องลอง "บิน" โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 12:50:39 (5 hours from now)
 • 1777 เข้าชม

กิจกรรม Aerospace Smart School ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 13:06:00 (5 hours from now)
 • 1653 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-31 08:08:34 (1 day ago)
 • 1484 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 10:15:30 (2 hours from now)
 • 1143 เข้าชม

งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-27 19:15:00 (5 days ago)
 • 1061 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-30 21:43:56 (2 days ago)
 • 1263 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-02 05:30:27 (1 hour ago)
 • 950 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 1

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-27 19:15:13 (5 days ago)
 • 982 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-27 19:15:15 (5 days ago)
 • 1494 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-29 01:21:51 (4 days ago)
 • 925 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-04-01 21:02:50 (10 hours ago)
 • 1457 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-27 19:15:38 (5 days ago)
 • 1529 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2023-03-27 19:16:01 (5 days ago)
 • 1416 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...