workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-15 07:52:04 (2 days ago)
 • 87 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:22:02 (2 hours from now)
 • 70 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:22:22 (2 hours from now)
 • 89 เข้าชม

งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:22:32 (2 hours from now)
 • 115 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:22:44 (2 hours from now)
 • 161 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:07:08 (6 hours from now)
 • 94 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 1

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:23:06 (2 hours from now)
 • 88 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 10:23:13 (2 hours from now)
 • 88 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-09 13:53:37 (1 week ago)
 • 54 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-16 09:19:05 (22 hours ago)
 • 565 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-16 18:55:05 (13 hours ago)
 • 464 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:54:08 (6 hours from now)
 • 477 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:54:23 (6 hours from now)
 • 406 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อปท. กับการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:53:09 (6 hours from now)
 • 1268 เข้าชม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:51:57 (6 hours from now)
 • 1167 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:51:41 (6 hours from now)
 • 1519 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 หรือ GIS Day 2015 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:52:26 (6 hours from now)
 • 1395 เข้าชม

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558

เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา"

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:52:11 (6 hours from now)
 • 1328 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และโครงการวิจัยผ่อดีดี (PODD)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:52:42 (6 hours from now)
 • 1372 เข้าชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2017-10-17 14:52:55 (6 hours from now)
 • 426 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...