workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 15:39:56 (21 hours ago)
 • 2445 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 GISTNORTH ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่ โดยรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุสาธารณภัย เเละภัยพิบัติสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หลักการของอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อนในภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่า การควบคุมการบินของ UAV ในประเทศไทยเเละความถูกต้องของการทำเเผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบ UAV เเละการฝึกบินภาคสนาม เเละการประมวลผลภาพตรวจจับความร้อน ร่วมจัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เเละสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เเละPoladrone Thailand

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 16:34:36 (20 hours ago)
 • 2815 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-27 18:06:08 (6 days ago)
 • 2379 เข้าชม

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-02 06:09:02 (3 days ago)
 • 2532 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันเเห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ ปี 2561 หรือ (GISday 2018)
จุดประการความรู้สู่เยาวชน
 

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 06:17:02 (1 day ago)
 • 2547 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561
ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-03 19:43:53 (1 day ago)
 • 2865 เข้าชม

การประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-05 13:54:44 (1 hour from now)
 • 3435 เข้าชม

กิจกรรม อยากให้น้องลอง "บิน" โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-03 15:10:58 (1 day ago)
 • 2866 เข้าชม

กิจกรรม Aerospace Smart School ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-27 18:05:48 (6 days ago)
 • 2701 เข้าชม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 15:20:51 (21 hours ago)
 • 2483 เข้าชม

โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 22:57:09 (13 hours ago)
 • 2099 เข้าชม

งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-24 19:11:56 (1 week ago)
 • 2008 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-27 02:23:13 (1 week ago)
 • 2201 เข้าชม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-27 18:06:48 (6 days ago)
 • 1938 เข้าชม

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 1

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-26 16:15:30 (1 week ago)
 • 1930 เข้าชม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เวียงสา จ.น่าน 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-02 00:46:04 (3 days ago)
 • 2483 เข้าชม

Gistda Portal 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 00:59:14 (1 day ago)
 • 1875 เข้าชม

AIPP

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-20 12:30:09 (2 weeks ago)
 • 2456 เข้าชม

GEOINFOTECH 2017

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-02-27 18:06:27 (6 days ago)
 • 2474 เข้าชม

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...

workimg
 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2024-03-04 21:27:41 (15 hours ago)
 • 2404 เข้าชม

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด...