มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการร่วม สู่การปฏิรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ.โครงการจริงใจมาเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
*Remark: Co-management การจัดการร่วม คน ดิน น้ำ ป่า

0004.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0006.jpg
0005.jpg
0008.jpg
0007.jpg
0009.jpg