โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นโครงการที่ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกและชุนท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างแผนในการจัดการภัยพิบัติที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันแสดงถึงการนำไปสู่การจัดการปัญหาอันได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg