การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ใน 8 พื้นที่ อปท. ของอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการภัยพิบัติในระดับตำบล ให้ความรู้ในการวางแผนและจัดระบบกลไกจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชนให้สามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานคิดในการสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในระดับตำบล โดยจัดกิจกรรม ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0008.jpg