โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และโครงการวิจัยผ่อดีดี (PODD) ในฐานะที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในหน่วยงานของตน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปดำเนินงานภายในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านบริหารจัดการและการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0008.jpg
0007.jpg