วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558
GIS Day 2015

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 หรือ GIS Day 2015 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อีกทั้งมีกิจกรรมฐานความรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และคุณครูที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015
gisday2015