โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลออนไลน์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง เตือนภัย และสนับสนุนการจัดการช่วยเหลือประชาชนของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ.เวียงสา โดยให้เป็นระบบที่ อปท.สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล รายงาน ประมวลผล วิเคราะห์และประเมิณสถานการณ์ได้เอง

IMG_9442.jpg
บรรยายความรู้พื้นฐานของการวางแผนการจัดการภัยพิบัติให้กับตัวแทนจากแต่ละ อปท. อ.เวียงสา จ.น่าน โดยอ.พลภัทร เหมวรรณ
IMG_9405.jpg
ผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งหมด 8 อปท. ในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
IMG_9455.jpg
แบ่งกลุ่มให้แต่ละ อปท.ทำการวิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมกันคิดแนวทางการเตือนภัย และป้องกันให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
IMG_9469.jpg
ภาพกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
IMG_9477.jpg
การนำเสนอสิ่งที่ได้จากการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วม เพื่อทำการเตือนภัย และป้องกัน
IMG_9501.jpg
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในชุมชน โดย อ.พลภัทร เหมวรรณ
IMG_9700.jpg
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการใช้โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการทำงาน
IMG_9753.jpg
ทีมงานจากศูนย์ภูมิภาคเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรมในครั้งนี้
IMG_9520.jpg
การอบรมการใช้โปรแกรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการความสเี่ยงภัยพิบัติ โดย นายศรัณย์ จิตอารี ตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ)