การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016

     เป็นเวทีสำหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)โดยมีภารกิจหลัก ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 6 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมการสำรวจและการแผนที่จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นประจำทุกปี กิจกรรมของงาน GEOINFOTECH  2016
     นอกเหนือจากการนำเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ แสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ เสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแข่งขันการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน และการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

1.jpg
พิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 โดย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและตัวแทนหน่วยงานผู้ร่วมจัด
2.jpg
รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แสดงปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง "THEOS-2 สู่การพัฒนายุคดิจิทัล"
3.jpg
ทางศูนย์ภูมิภาคเทโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ ปี 2558
4.jpg
รวมถึงได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความเรื่อง "รีโมทเซนซิงสำหรับการประเมินผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิของป่าไม้ต่างชนิด(Remote Sensing for Estimation of Net Primary Productivity (NPP) of Different Forest Types )"
5.jpg
ซึ่งบรรยากาศภายในห้องเป็นไปอย่างคึกคัก
6.jpg
มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
7.jpg
รวมถึงเสนอแนะแนวทางและต่อยอดองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคต
8.jpg
โดยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2016 ทางศูนย์ภูมิภาคเทโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป
9.jpg
การถ่ายภาพเป็นที่ระลึกระหว่างผู้ประสานงานทั้ง 5 ศูนย์ภูมิภาค