โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อปท. กับการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”

 กิจกรรมในการดำเนินงาน    
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมมีแผนในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศประจำตำบล เพื่อวางแผนดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังเตือนภัย และแนะนำแนวทางการพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและเชื่อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานและแนะนำ ดังนั้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศซึ่งชุมชนและอปท. ในหลายพื้นที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในระบบ GIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการ ซึ่งการจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวในหน่วยงานองค์กรชุมชนและอปทภาย
          ใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย 1) การอบรมบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและการจัดการภัยพิบัติ 2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และซอร์ฟแวร์ปฏิบัติการที่เป็นซอฟท์แวร์เสรี (Free Software) ด้วย Quantum GIS และการใช้งาน GPS ในงานสนาม และ 3 ) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นซอฟท์แวร์เสรี (Free Software) ด้วย Quantum GIS

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg