โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดยมีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
11.jpg