GEOINFOTECH 2017

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้เข้าร่วมงาน GEOINFOTECH 2017 
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
     โดย GEOINFOTECH 2017 เป็นอีก 1 เวทีใหญ่ของการประชุมวิชาการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนการ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเช่นเคย โดยไฮไลท์ของงาน GEOINFOTECH ปีนี้อยู่ที่แสดงปาฐกถาในหัวข้อ "การแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบของประเทศ", การเสวนา One Map กับการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศ, การแข่งขันการประกวดโปรแกรมการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการนำเสนอบทความในส่วนของความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg