โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน 2017 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)ได้จัดโครงการการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน ให้กับพื้นที่บ้านห้วยยาใน และบ้านห้วยยาใต้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกและชุนท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างแผนในการจัดการภัยพิบัติที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันแสดงถึงการนำไปสู่การจัดการปัญหาอันได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10