โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 GISTNORTH ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAVS) สนับสนุนภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่าระดับพื้นที่ โดยรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุสาธารณภัย เเละภัยพิบัติสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หลักการของอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพตรวจจับความร้อนในภารกิจป้องกันเเละควบคุมไฟป่า การควบคุมการบินของ UAV ในประเทศไทยเเละความถูกต้องของการทำเเผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบ UAV เเละการฝึกบินภาคสนาม เเละการประมวลผลภาพตรวจจับความร้อน ร่วมจัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เเละสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เเละPoladrone Thailand

DJI_20200828112840_0008_THRM.JPG
P8272723.JPG
P8272635.JPG
DSC09836.JPG
DSC09807.JPG
DSC09806.JPG
DSC09790.JPG