การพัฒนาแบบจำลองเพื่อระบุพืชพลังงานทดแทน ในจังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร

หลักการและเหตุผล
     จากการที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลสามารถจึงถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาโครงการดาวเทียมธีออสเพื่อเป็นดาวเทียวสำรวจทรัพยากร ข้อมูลดาวเทียมที่ได้สามารถนำไปจำแนกข้อมูล เพื่อหาพืชพรรณและสิ่งปกคลุมดินได้ การจำแนกข้อมูลดาวเทียมในอดีตที่ใช้หลักการจำแนกเชิงจุดภาพแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างในการจำแนก ปัจจุบันมีเทคนิคการจำแนกเชิงวัตถุ จากเห็ตผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงนำไปสู่การศึกษาเพื่อพิจารณาองค์ความรู้สำหรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นพิจารณาแบบจำลองเพื่อจำแนกข้อมูลพืชพลังงานทดแทนโดยใช้เทคนิคการจำแนกเชิงวัตถุ เพื่อให้ได้แผนที่และข้อมูลสรุปพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทดแทนสำหรับการประมาณการผลผลิตในพื้นที่เพื่อการวางแผนการขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. พัฒนาองค์ความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน การกระจายและปริมาณผลผลิต
  2. เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลสรุปพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน
  3. ประมาณการผลผลิตพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่ศึกษา เพื่อวางแผนการขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
พื้นที่ในการดำเนินงาน
     พื้นที่จังหวัดตาก และกำแพงเพชร