การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัย นำเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันเทคโนโลยีหลายด้านได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตที่เป็นเครือข่ายการติดต่อที่มีประสิทธิภาพแพร่หลายและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังนั้นทิศทางการพัฒนาในระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่การดำเนินงานแบบเครือข่าย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและดำเนินงาน
          ปัญหาหลักของการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยในปัจจุบันนั้น แต่ละหน่วยงานมีดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลออกมาแต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้ถูกจำกัดไว้ในหน่วยงานที่ทำการพัฒนาหรือกระจายไปในกลุ่มสายงานเฉพาะทางเพียงบางกลุ่ม บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัยซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรเป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการนำไปวางแผน ป้องกัน หรือในการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน
          ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในส่วนภูมิภาค จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านสาธารณภัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้จริง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัย
  2. เผยแพร่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัย ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พื้นที่ดำเนินการ
          พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและพะเยา