การประเมินความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

บทคัดย่อ
     การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัฒนาเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการประเมินมูลค่าความเสียของแหล่งธุรกิจการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยในเขตเมือง โดยเน้นการประเมินมูลค่าความเสียหายสำหรับการใช้ประโยชน์อาคารแต่ละชนิด
     ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาได้ทำการสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร โดยการนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลดาวเทียมควิกเบิร์ด (Quick Bird) ซึ่งเป็นภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงสามารถมองเห็นขอบเขตของตัวอาคารได้อย่างชัดเจน และทำการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตข้อมูลอาคาร พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลเชิงคุณลักษณะของอาคารที่จำเป็นต่อการประเมินมูลค่าความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจจากการสำรวจเก็บข้อมูลภาพสนาม จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับกับขอบเขตความสูงของระดับน้ำท่วมเพื่อให้ทราบถึงความสูงของระดับน้ำที่ท่วมของอาคารแต่ละหลัง
     วิธีการประเมินมูลค่าความเสียหาย ทำจากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลระดับน้ำท่วม ร่วมกับข้อมูลรายละเอียดอาคารในเชิงกายภาพและในเชิงเศรษฐกิจได้แก่ ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลระดับชั้นและความสูงของอาคาร ระยะเวลาในการขนย้ายทรัพย์สิน โดยประเมินความเสียหายหลังจากการเกิดน้ำท่วมออกมาเป็นมูลค่าความสูญเสียที่เป็นจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์
     การศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความมูลค่าเสียหายของที่อยู่อาศัยและแหล่งเศรษฐกิจ จากการเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

พื้นที่ศึกษา
     พื้นที่ศึกษาคือบริเวณแนวระยะที่เคยเกิดน้ำท่วมในอดีตตลอด 2 ฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำปิง โดยเลือกจุดเริ่มต้นที่สะพานนวรัฐจนถึงสะพานกองกำกับการตำรวจภูธรภาค 5 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะการใช้ที่ดินที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ว่าง เหมาะสำหรับการใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการศึกษา
 


Paper_GI-flood.pdf

  • PDF
  • 866.25 kB