การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้าสาธารณภัยภัยน้ำท่วมและแผ่นดินไหวนำเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล
          การสื่อสารหรือการรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนั้นได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ในด้านของเวลา คือ ความรวดเร็วในการรับส่งข่าวสาร ด้านของความสะดวกสบาย ในการติดต่อสื่อสาร โดยเทคโนโลยีปัจจุบันมีหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตที่เป็นเครื่อข่ายของการติดต่อสื่อสารกัน ที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพ ในระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ และทำให้องค์กรพัฒนาและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลยังมีข้อจำกัดในด้านการเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลทางด้านการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้จากการพัฒนายังถูกจำกัดอยู่ในหน่วยงานเฉพาะกลุ่มและส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น ทำให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจรวมถึงบางหน่วยงานที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำฐานข้อมูลทางภัยพิบัติไปใช้ประโยชน์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านภัยพิบัติต่างๆ โดยข้อมูลนี้ต้องมีการพัฒนาและมีการนำมาเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนหรือทุกหน่วยงานและทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการวางแผนเฝ้าระวังภัยพิบัติ การวางแผนป้องกัน หรือการให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
          ดังนั้นศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัย ภัยน้ำท่วมและแผ่นดินไหว นำเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อที่จะดำเนินการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านภัยพิบัติเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัยภัยน้ำท่วมและแผ่นดินไหว
  2. เผยแพร่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านสาธารณภัยภัยทางด้านน้ำท่วมและ แผ่นดินไหวครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พื้นที่ดำเนินการ
          พื้นที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน