การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพืชเศรษฐกิจกรณีศึกษาสวนลำไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล
          ในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น ปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในด้านการเผยแพร่เนื่องจากข้อมูล ทางด้านการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้จากการพัฒนายังถูกจำกัดอยู่ในหน่วยงานเฉพาะกลุ่มและส่วนงานที่มี ความเกี่ยวข้องเท่านั้น ทำให้บุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ฐานข้อมูลไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งในบางครั้งฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นยังอยู่ในรูปของ ข้อมูลที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการทำงานซึ่งยากแก่การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบอีกด้วย
          ดังนั้นศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพืชเศรษฐกิจ ลิ้นจี่ ลำไย ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือนำเสนอผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจใน ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลิ้นจี่ ลำไย นำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ทำการพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพืชเศรษฐกิจ สวนลำไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน
  2.  เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพืชเศรษฐกิจ สวนลำไยและ ลิ้นจี่ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

พื้นที่ในการดำเนินการ
          ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน