การศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิควิธีการจำแนกเชิงวัตถุด้วยข้อมูลดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

หลักการและเหตุผล
          จากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีของการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ทำให้ในปัจจุบันสามารถได้มาซึ่งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยดาวเทียมแบบต่างๆ จึงมีข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดคือ ความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลที่เร็วกว่าวิธีการเก็บข้อมูลแบบเก่าที่ใช้กล้องถ่ายภาพติดบนเครื่องบินเพื่อทำการบินเก็บภาพข้อมูลพื้นที่ เนื่องจากดาวเทียมสำรวจสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและมีขอบเขตการเก็บข้อมูลที่กว้างกว่าการใช้เครื่องบินบินถ่าย อีกทั้งยังสามารถควบคุมให้เก็บข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการและมีความถูกต้องแม่นยำสูง ซึ่งเหมาะในการใช้เก็บข้อมูลพื้นที่ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการนำข้อมูลดาวเทียมไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
          ดังเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพื่อบริการสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อทำการพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้เทคนิควิธีการจำแนกข้อมูล โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการ วิเคราะห์วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังพัฒนาเทคนิควิธีในการจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อให้สามารถทำการสร้างชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์วางแผนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่น
  2. พัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่น
พื้นที่ดำเนินการ
          ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน