การประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในระบบลุ่มน้ำด้วยระบบภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบน

บทคัดย่อ
          การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา และปัจจัยทางด้านอุทกวิทยา ส่วนในการในคาดการณ์ปริมาณน้ำท่า พบว่าปริมาณน้ำที่ได้จากการคาดการณ์มีค่า ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยคิดเป็น 28.343 ซึ่งแสดงว่าแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม สามารถใช้ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในระบบลุ่มน้ำด้วยระบบภูมิสารสนเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบน ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
  2. เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในระบบลุ่มน้ำด้วยระบบภูมิสารสนเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงตอนบน ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

พื้นที่ดำเนินการ
          พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำปิงตอนบน ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,250,000 ไร่ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอพร้าว และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Paper_Neural_Gn.pdf

  • PDF
  • 417.08 kB