โครงการวิจัยการตรวจหาปริมาณคาร์บอนกักเก็บของป่าไม้ ต่างชนิดจากภาพดาวเทียมในภาคเหนือตอนบน

บทคัดย่อ
          รีโมทเซนซิงสำหรับการประเมินผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิของป่าไม้ต่างชนิดครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพื่อจำแนกประเภทป่าไม้ด้วยเทคนิคการจำแนกเชิงวัตถุ และ 2) เพื่อประเมินผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิของป่าไม้ต่างชนิดจากภาพดาวเทียม Landsat 8 OLI ปี 2558 วิธีการศึกษาเป็นการใช้ วิธีการจำแนกเชิงวัตถุ (Object based classification) จำแนกประเภทป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ ส่วนการประเมินผล ผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิของป่าไม้ต่างชนิดเป็นการใช้แบบจำลอง 3PGs และทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิกับข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผลการจำแนกประเภทป่าไม้ พบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งหมด 59,414 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบทั้งสิ้น 44,062 และ 15,352 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนปริมาณผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิ พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีปริมาณผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 5.1173 gC/m²/day โดยป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบมีปริมาณผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 4.8337 และ 5.4008 gC/m²/day ตามลำดับ และความสัมพันธ์ของผลผลิตสุทธิขั้นปฐมภูมิจากแบบจำลอง 3PGs และข้อมูลจากภาคสนามของ ป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบพบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.7130 และ 0.7634 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อจำแนกประเภทป่าไมด้้วยเทคนิคการจำแนกเชิงวัตถุครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
  2. เพื่อประเมินผลผลติสุทธิขั้นปฐมภูมิของป่าไม้ต่างชนิดจากภาพดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
พื้นที่ดำเนินการ
          ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 88,199.98 ตารางกิโลเมตร มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างละติจูด 17 องศา 15 ลิปดาเหนือถึงละติจูด 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและลองจิจูด 97 องศา 15 ลิปดาตะวันออกถึงลองจิจูด 101 องศา 30 ลิปดาตะวันออก
 

paper_Gisnorth 2558.pdf

  • PDF
  • 824.51 kB