โครงการการพัฒนาระบบประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ต่อภัยแล้งเพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน

ABSTRACT

          Drought is a natural disaster that occurs in Upper Nan River Basin continued. This study has two objectives are; 1) to assess drought risk areas with SCS-CN model and geo-information and 2) to analyse and propose suitable crops in Upper Nan River Basin. There are two main factors used in this study; 1) physical factors that are land use, DEM, slop, and soil infiltration, and 2) meteorological factor that is average rainfall in the past 20 years. Creation of database of two main factors is performed. All factors are integrated with conditions of SCS-CN model. The results found that drought risk areas are divided into four classes. They are no-risk, low risk, moderate risk, and high risk areas with an area cover by 1399.33, 617.73, 108.39, and 79.84 square kilometers, respectively. Drought risk areas from SCS-CN model are combined with cropping in study area. It reveals that crop selective levels in Upper Nan River Basin is low suitable level, followed by moderate suitable level, no-suitable level, and high suitable level, respectively. Moreover the suitable crops for drought risk areas is proposed. This will be useful for farmer to derive the higher crop yielding than in the present.  
Keywords: drought area, SCS-CN model, geo-information, suitable crop

Fullpaper_Geoinfotech.pdf

  • PDF
  • 632.09 kB