การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีบ่งชี้สภาวะเสี่ยงภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่นั้น เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งโลกด้วยดาวเทียม (GNSS) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สามารถตรวจหา ประมวลผล สืบค้น แสดงผล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างชั้นข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดชั้นข้อมูลใหม่ที่มีคุณลักษณะเชิงพื้นที่ตามผลการวิเคราะห์ ที่สามารถนำไปติดตาม และประเมินผลสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภัยแล้งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายประเภทของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยประเทศไทยเองมีหลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยดังเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพื่อบริการสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อทำการพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีบ่งชี้สภาวะเสี่ยงภัยแล้งด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลภัยแล้งที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีบ่งชี้สภาวะเสี่ยงภัยแล้ง
2.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน