วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558
"มหกรรม ปั๋นใจ ฮอมแฮง แป๋งโลก" ภายใต้แนวคิด “การจัดการร่วม : ทางเลือก ทางรอดสังคมไทย” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ภายในงานมีการจัดบูทกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการทำงานด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐ ในประเด็นการจัดการร่วม คน ดิน น้ำ ป่า หมอกควันและปัญหาขยะ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐ เพื่อสนับสนุนผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558