การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของจุดความร้อน ปี 2560


ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษหมอกควัน และผลกระทบสุขภาพ ในพื้นที่มีจุดความร้อนสูง
ในการนีทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ จึงได้ทำการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โดยมีการจัดทำ
แผนที่การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของจุดความร้อนที่เกิดขึ้น
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ 
www.facebook.com/gistnorth